İİB UR-GE Personel İstihdam İlanı Hk. (GYHİB)

İSTANBUL  İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

UR-GE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI DUYURUSU

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında faaliyetlerine başlayacak olan “Gemi ve Yat Sektörü UR-GE Projesi”nde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere Uzman/Uzman Yardımcısı düzeyinde personel alınacaktır.

Başvurular Genel Sekreterliğimizin iib@iib.org.tr  adresine e-posta ile yapılacaktır.

Genel Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Diğer Koşullar:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu(Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun)
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
 • Organizasyon ve Koordinasyon becerisi yüksek,
 • Proje yönetimi, Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
 • Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
 • İletişim becerileri yüksek,  sektör/bölge ve dış ticaret alanında deneyimi olan, araştırma ve raporlama yetenekleri olan personel alınacak olup, daha önce bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen personel öncelikli olarak değerlendirilecektir.

İşin Tanımı:

Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek, projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ticaret heyeti, fuar katılımı/ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda etkin rol almak, sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle bağlantılar kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için firmalar ve diğer sektör temsilcileri arasındaki ilişkileri geliştirmek, sektörel araştırmalar yapmak ve raporlamak, sektörün ihracat artışı ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak, yurt içi ve yurt dışında yerinde bağlantılar kurmak, proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin temini ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek tüm görevleri yerine getirmek.

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

Özgeçmiş
Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği
1 Adet fotoğraf
YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Mülakata çağrılan ve başarılı olan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve SGK hizmet dökümü

Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi

YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları

Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

Erkek adaylardan askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Yerleşim yeri belgesi

4 (dört) adet fotoğraf

Daha önce URGE projesi kapsamında istihdam edildi ise istihdam edilen Kurumdan alınan  referans mektubu

Başvuru evraklarınızın  en geç 21 Temmuz 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar  Genel Sekreterliğimizin   iib@iib.org.tr  adresine  gönderilmesini rica ederiz.