Lübnan'dan Metal Hurda İthalatı

Sirküler Tarih/No:04.03.2022/147
Sayı :272-885

 

İstanbul,04.02.2022
 

 


GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILAIR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Lübnan çıkışlı metal hurdaların ithalatının ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 13.11.2018 tarihinde yasaklandığı, bu defa söz konusu yasağa ilişkin olarak ilgili kurum ve bakanlıklar ile yapılan değerlendirmelerin ardından 2.2.2022 tarihli Makam Onayı ile;

- Metal hurdaların sınırlarımız dışında radyoaktivite bulaşmış parçaların ayıklanması suretiyle radyasyondan ari hale getirilmesi ve bu hususun belge ile tevsiki,

- Metal hurdaların radyasyon tespit sistemi kurulu sınır kapılarından yurda sokulması, bu işlem sırasında radyasyon tespit sisteminin faal olması ve Bakanlık Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından takip edilmesi,

- İşlemlerin radyoaktivite tespit edilen metal hurdaların yurda girişine engel olacak şekilde tesis edilmesi,

koşulları ile kaldırılmış bulunduğu ifade edilmektedir.

Anılan tevsik işleminin şekil ve esasları belirlenirken;

- İthal edilen hurdada çıkabilecek radyoaktif parçaların yurda getirildikten sonra çıkış ülkesine iadesinin zor olduğu dikkate alınarak; hurdanın işinin ehli ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından kontrol edilebilecek A Tipi Uluslararası Gözetim Şirketleri (UGŞ) tarafından kontrole tabi tutulmasının ve bu şekilde yurda radyoaktif atık getirilmesinin engellenmesinin,

- Yurda gelen hurdaların Bakanlıkça belirlenen ve radyasyon kontrol ve tespit sistemi (RKTS) kurulu, işler ve uygunluk belgesi alınmış limanlardan, Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından kontrol edilmesi suretiyle yurda girişinin sağlanmasının, amaçlandığı dile getirilmektedir.

Bu konuda NDK tarafından yetkilendirilmiş 15 adet UGŞ'nin bulunduğu; buna göre, sevk edilecek ürünün radyasyondan ari olduğunun NDK web sitesinde (https://www.ndk.org.tr/yetkilendirilmis-kuruluslar-radyasyondan-korunma ) isimleri sayılan firmalar tarafından belgelendirilmesi şartıyla Lübnan'dan ithalat yapılabileceği bildirilmektedir.

Bahse konu belgelendirmede alıcı ve satıcı bilgileri, konşimento numarası, eşyanın miktarı ve türü, yükleme ve boşaltma limanı, kontrolün yapıldığı tarih aralığı ve gemiye ilişkin bilgilerin yer alması gerektiği, sevkiyat öncesi düzenlenen kontrol belgesinin orijinal nüshasının muhakkak Lübnan çıkışlı hurda metal eşyasında aranacağı, söz konusu belge olmadan eşyanın gemiden boşaltılmasına izin verilmeyeceği vurgulanmaktadır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Koordinasyon Şubesi